09

مارس 2017

طراحی داخلی

نظر به کیفیت بالا و تنوع رنگ و ابعاد، برخی موارد استفاده رویال گرانیت عبارتند از: بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو، اماکن عمومی و تمامی محیـط هایی که از الـزامات خاصی برخور دارند و یا توجه به بهداشت از الزامات است. همچنین حمام هـا، آشپزخانه ها و محـل هایی کـه به مصالح خیس نیاز دارند بدلیل تنـوع بسیار و امکان سفارشی نمودن تولید محصول بر اساس

22

ژانویه 2017

نمایشگاه

نظر به کیفیت بالا و تنوع رنگ و ابعاد، برخی موارد استفاده رویال گرانیت عبارتند از: بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو، اماکن عمومی و تمامی محیـط هایی که از الـزامات خاصی برخور دارند و یا توجه به بهداشت از الزامات است. همچنین حمام هـا، آشپزخانه ها و محـل هایی کـه به مصالح خیس نیاز دارند بدلیل تنـوع بسیار و امکان سفارشی نمودن تولید محصول بر اساس

22

ژانویه 2017

سرویس بهداشتی

نظر به کیفیت بالا و تنوع رنگ و ابعاد، برخی موارد استفاده رویال گرانیت عبارتند از: بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو، اماکن عمومی و تمامی محیـط هایی که از الـزامات خاصی برخور دارند و یا توجه به بهداشت از الزامات است. همچنین حمام هـا، آشپزخانه ها و محـل هایی کـه به مصالح خیس نیاز دارند بدلیل تنـوع بسیار و امکان سفارشی نمودن تولید محصول بر اساس

22

ژانویه 2017

آشپزخانه

نظر به کیفیت بالا و تنوع رنگ و ابعاد، برخی موارد استفاده رویال گرانیت عبارتند از: بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو، اماکن عمومی و تمامی محیـط هایی که از الـزامات خاصی برخور دارند و یا توجه به بهداشت از الزامات است. همچنین حمام هـا، آشپزخانه ها و محـل هایی کـه به مصالح خیس نیاز دارند بدلیل تنـوع بسیار و امکان سفارشی نمودن تولید محصول بر اساس

22

ژانویه 2017

استخر

نظر به کیفیت بالا و تنوع رنگ و ابعاد، برخی موارد استفاده رویال گرانیت عبارتند از: بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو، اماکن عمومی و تمامی محیـط هایی که از الـزامات خاصی برخور دارند و یا توجه به بهداشت از الزامات است. همچنین حمام هـا، آشپزخانه ها و محـل هایی کـه به مصالح خیس نیاز دارند بدلیل تنـوع بسیار و امکان سفارشی نمودن تولید محصول بر اساس

22

ژانویه 2017

آب نما

نظر به کیفیت بالا و تنوع رنگ و ابعاد، برخی موارد استفاده رویال گرانیت عبارتند از: بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو، اماکن عمومی و تمامی محیـط هایی که از الـزامات خاصی برخور دارند و یا توجه به بهداشت از الزامات است. همچنین حمام هـا، آشپزخانه ها و محـل هایی کـه به مصالح خیس نیاز دارند بدلیل تنـوع بسیار و امکان سفارشی نمودن تولید محصول بر اساس

22

ژانویه 2017

جکوزی

نظر به کیفیت بالا و تنوع رنگ و ابعاد، برخی موارد استفاده رویال گرانیت عبارتند از: بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو، اماکن عمومی و تمامی محیـط هایی که از الـزامات خاصی برخور دارند و یا توجه به بهداشت از الزامات است. همچنین حمام هـا، آشپزخانه ها و محـل هایی کـه به مصالح خیس نیاز دارند بدلیل تنـوع بسیار و امکان سفارشی نمودن تولید محصول بر اساس